ثبت شرکت بازرگانی

شرکت های بازرگانی ، شرکت هایی هستند که در موضوع فعالیت آن ها موارد مربوط به امور بازرگانی قید گردیده باشد.

در واقع شرکت های بازرگانی همان کسب و کارهای اقتصادی و بازرگانی هستند که به فعالیت در امور و کار هایی مانند داد و ستد ، توزیع و پخش ، صادرات و واردات محصول های دارای اجازه ی قانونی مشغولند.

به طور کلی ثبت شرکت های بازرگانی ، به دو روش مستقیم و غیر مستقیم انجام می شود.

در روش مستقیم، متقاضی خود شخصاً درخواست ثبت شرکت را ارائه می نماید  ولی  در روش غیر مستقیم ، متقاضی از یک وکیل ، برای ثبت شرکت خود استفاده می کند.

روند ثبت این شرکت ها بسته به نوعشان متفاوت بوده و مدارک متفاوتی نیاز دارند.