ثبت شرکت تک مدیره

شرکت تک مدیره ، گونه از شرکت غیرتجاری با مسئولیت محدود است.
این نوع شرکت ها باید حداقل دارای ۲ نفر شریک باشند.
در موسسات غیرتجاری و شرکت های با مسئولیت محدود باید حداقل دارای ۲ نفر شریک باشند و بهترین گزینه برای ثبت شرکت تک مدیره می باشند.
معمولا در شرکت های تک مدیره ، شریک دوم فرمالیته بوده و تنها ۱ درصد مالکیت شرکت را به نام او است و ۹۹ درصد دیگر مالکیت شرکت یا همان سهم الشرکه با یک نفر است. بنابراین این تقسیم ۹۹ به ۱ درصد باید در اظهارنامه شرکت برای ثبت شرکت تک مدیره قید می شود

۱٫ پرداخت تمام هزینه ها به تنهایی
۲٫ پرداخت هزینه های جانبی مثل شرکت مثل آب، برق، گاز، تلفن و… به تنهایی
۳٫ الزام به پرداخت مالیات خود اشتغالی
۴٫ مسئولیت کلیه بدهی ها و تعهدات به تنهایی