ثبت موسسه غیرتجاری

موسسه غیر تجارتی ، شامل مجموعه هایی است که که برای مقاصد غیر تشکیل می شود فارغ از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.
این موسسه ها برای مقاصد غیرتجاری مثل امور علمی ، ادبی ، هنری یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شوند.

به طور کلی موسسات غیر تجاری به دو دسته تقسیم می شوند:

 • موسسات غیر تجاری انتفاعی
  مقصود از ثبت موسسه انتفاعی ، برای جلب سود و منفعت و در آخر تقسیم آن بین اعضای موسسه تشکیل می شوند.
 • موسسات غیر تجاری غیر انتفاعی
  همانند نوع اول هدفی غیر تجاری را دنبال می کنند با این تفاوت که سود آن ها میان اعضا تقسیم نمی شود.
 1. دو نسخه تقاضانامه ثبت موسسه از اداره ثبت شرکت ها
 2. تنظیم اساسنامه حداقل دو جلد
 3. تنظیم دو نسخه صورتجلسه مجمع موسسین
 4. تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین و مدیران
 5. اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
 6. ارائه گواهی نامه تصدیق به همراه ترجمه فارسی ( در صورت ثبت موسسه در کشوری دیگر )
 7. اصل وکالتنامه وکیل دادگستری