چک هایی که قابلیت تعقیب کیفری ندارند؟

وعده دار، سفید امضا، مشروط به شرط و بدون تاریخ بودن یک چک فاقد وصف کیفری است و قاضی باید برای این دسته از چک‌ها منع تعقیب صادر کند.
برخی افراد به صدور چک با سریال‌های متعدد اشاره می‌کنند و آن را دلالت بر وعده‌دار بودن چک می‌دانند، اما اگر چک‌ها با شماره‌های متوالی باشند، اما تاریخ با فاصله زمانی وجود داشته باشد به شرط واحد بودن دارنده چک، بانک می‌تواند آن را از مصادیق چک وعده دار بشناسد، اما اگر منشأ صدور چک واحد نباشد، دیگر چک مدت دار به حساب نمی‌آید.
حتی صدور چک در روز تعطیل گاهی اوقات می‌تواند به منزله وعده دار بودن آن باشد، اما قانونگذار می‌گوید چک ارتباطی با باز و یا بسته بودن بانک ندارد، پس اگر چکی در روز تعطیل صادر شود و سررسید آن هم در آن روز باشد چک مدت دار نیست، اما اگر چک متعلق به شرکتی باشد که هیچ‌گاه روز تعطیل فعالیتی ندارد، آن چک مدت دار به شمار می‌آید.
چک امانی و مشروط هم جرم نیستند، چکی که به عنوان تضمین یا امانت داده می‌شود از لحاظ کیفری قابل تعقیب نیست.
باید به این موضوع توجه داشت فردی که به بانک مراجعه می‌کند و گواهی عدم پرداخت برای او صادر می‌شود، می‌تواند علیه صادر کننده چک شکایت کیفری انجام دهد.

موارد فوق از جمله موضوعاتی هستند که در قانون جدید تجارت به آن‌ها اشاره شده است و بر مبنای آن می‌توان علیه صادر کننده چک شکایت کیفری انجام داد و این موضوعات می‌تواند در چگونگی طرح دعوا در دادگاه و محاکم موثر باشد.