تفاوت ها و تشابه ها بین جرم اختلاس با کلاهبرداری

تفاوت ها
در کلاهـــــبرداری مرتکـــــب می تواند کارمند دولت باشد یا فرد عـــــادی باشد اما در اختلاس مرتـــــکب باید الـــــزاما کارمند دولت باشد.
در اختـــــلاس باید مال متـــــعلق به دولـــــت یا سپـــــرده شده به دولتا بر حسب وظیفه قانونی تصـــــاحب کند اما در کلاهبـــــرداری مال می تواند متعـــــلق به دولـــــت باشـــــد یا نباشد.
در اختـــــلاس همانند خیانت در امانت اول مال به مرتکـــــب سپرده می شود بعد تصاحـــــب می کند لذا بعد از أخذ مال جرم واقع می شود اما در کلاهبـــــرداری به محض گرفتن مال جـــــرم واقع می شود.

تشابه ها
۱: در هر دو مـــــال با رضـــــایت به مرتـــــکب سپرده می شود.

۲: در هر دو عنـــــصر توســـــل به وسایل متقـــــلبانه می تواند باشد هر چند در کلاهبرداری الزامی وخاست.

۳: در هر دو مرتـــــکب باید مـــــال را تصاحب کند.

۴: در هـــــر دو مرتکب باید انتـــــفاع مالی ببرد.

نکات مهم از قوانین دادرسی در دادگاه که بابد بدانید.
۱: هرگاه بهای خواسته بیش از سه میلیون ریال تقویم شده باشد، اعتراض به بهای خواسته مسموع نیست.

۲: هر گاه دعوا مربوط به ملک غیرمنقول باشد دو بہا داریم:

الف- بهای خواسته که از سوی خواهان در دادخواست اعلام می شود و اثر آن در قطعیت و یا قابل تجدیدنظر بودن حکم است.

ب- قیمت منطقه ایی ملک که توسط مدیر دفتر تعیین می‌شود و اثر آن صرفاً محاسبه ­ی مبلغ هزینه دادرسی است.

۳: هر گاه مخاطب ورقه قضایی در آدرس اعلامی، از گرفتن اوراق امتناع نماید، ابلاغ قانونی خواهد بود.

۴: اگر خوانده در آدرس اعلامی نباشدو بستگان و خادمان هم نباشند، مأمور ابلاغ نسخه دوم را در محل الصاق می‌ڪند.

۵: هرگاه مخاطب در آدرس اعلامی شناخته نشده یا مخاطب از آدرس اعلامی نقل مکان کرده باشد، یا آدرس شناخته نشده باشد، در همه این موارد، اوراق به دفتر دادگاه اعاده می‌شود و دفتر دادگاه جهت ارائه آدرس جدید خوانده، برای خواهان اخطار رفع نقص صادر می‌نماید.

۶: با فوت یکی از اصحاب دعوی، علی‌الاصول قرار توقیف دادرسی صادر می‌شود مگر در دعاوی قائم به شخص، مثل دعوای تمکین و…

۷: در برخی از دعاوی مانند مطالبه اجرت‌ المثل، مطالبه مهرالمثل و مطالبه نفقه که خواسته نه عین معیّن است و نه میزان آن معلوم است، درخواست تأمین خواسته امکان‌پذیر نمی‌باشد.

۸: به هنگام صدور قرار تأمین خواسته با تودیع خسارت احتمالی، میزان خسارت احتمالی را قاضی معیّن می‌ڪند و لزوماً باید وجه نقد باشد.

۹: اگر نسبت به خط یا مہر یا امضاء سند عادی اختلاف شود وسپس اصالت آن احراز شود، دیگر آن سند نمی‌تواند اساس تطبیق قرار گیرد.

توقیف اموال شخص ورشکسته در قالب قرار تأمین خواسته اگر مال توقیف شده عین معیّن مورد ادّعای خواهان نباشد، بلکه معادل طلبش باشد؛ چنانچه توقیف مال قبل از تاریخ توقّف تاجر صورت گرفتہ باشد، چنین توقیفی ایجاد حق تقدم می‌کند اما اگر توقیف مال بعد از تاریخ توقّف تاجر صورت گرفته باشد، این توقیف ایجاد حق تقدم نمی‌ڪند. تنها موردی که خواهان لازم نیست ذینفع باشد بلکه کافی است که بیم در خطر بودن حقش برود، ورود ثالث تبعی است.