نوشته‌ها

ثبت شرکت مواد معدنی

مدارک ثبت  شرکت مواد معدنی سهامی خاص را تهیه کنید کپی مدارک شناسایی : کارت ملی  – شناسنامه اصل گواهی عدم سوء پیشینه امضای اقرار نامه مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع (تنظیم وکالتنامه بنام وکیل برای دریافت مجوز) مدارک را به وکیل ثبت  شرکت مواد معدنی سهامی خاص تحویل دهید مدارک تهیه شده را می توانید […]