شرایط انتخاب نام شرکت

برای انتخاب اسم شرکت حداقل ۳ بخش باید در نظر گرفته شود اسم شرکت بهتر است با موضوع فعالیت شرکت همخوانی داشته باشد اسم برای ثبت شرکت باید معنی و ریشه داشته باشد در تعیین اسم شرکت باید نهایت دقت شود تا مورد تایید کارشناس واقع شود

روش ثبت تعیین نام شركت و مؤسسات غیر تجاری كه در نظر است در تهران و یا در ادارات ثبت شهرستانها به ثبت برسد كه فقط در اداره كل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی انجام می شود