ثبت شرکت مسئولیت محدود

۱- دو نسخه شرکتنامه ی تکمیل شده

۲- دو نسخه تقاضانامه ی تکمیل شده
۳- دو نسخه اساسنامه ی تکمیل شده
۴- تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی
۵- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
۶- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکا،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از ۱۲ نفر باشد)
۷- اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضا ی هیات مدیره،مدیر عامل
۸- دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسس
۹- دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره
۱۰- اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.